สำนักงานพัฒนาชุมชนเปิดโครงการฝึกอบรบการทำไหมมัดหมี่ในอำเภอจัตุรัส เพื่อสืบสานภูมิปัญญา ‘ผ้าชัยภูมิ’

ชัยภูมิ งานหัตถกรรมและฝีมือ

ตามแผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ.2561-2564 ที่กล่าวถึงการพัฒนาสิ่งทอ เพื่อเพิ่มมูลค่าและประสิทธิภาพให้ชุมชน หน่วยงานที่สามารถเข้ามาสานต่อเรื่องนี้ได้ดีที่สุด คือ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจัตุรัส ที่มีความสามารถในการสนับสนุน ช่วยเหลือ และสามารถแนะนำให้ชุมชนเล็งเห็นถึงศักยภาพในพื้นที่ตนเองได้ ก่อให้เกิดเป็น โครงการการส่งเสริมอาชีพทอผ้าสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

โครงการการส่งเสริมอาชีพทอผ้าสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ เกิดขึ้นจากการเล็งเห็นว่าชุมชนสามารถเป็นฐานในการพัฒนาอาชีพทอผ้าได้ เนื่องจากอำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ มีต้นทุนที่สำคัญ 3 ด้าน คือ 1.ด้านความรู้ ชุมชนมีปราชญ์ชาวบ้านที่เชี่ยวชาญเรื่องการทอผ้าไหมสามารถถ่ายทอดความรู้นี้ให้กับคนรุ่นหลังได้เป็นอย่างดี และมีลายผ้าเอกลักษณ์ของชุมชน คือลายมัดหมี่ข้อควบด้ายเป็นจุดขาย นอกจากนี้ยังชุมชนยังมีเครือข่ายการทอผ้าในพื้นที่อีกมากมาย 2.ด้านทรัพยากรในพื้นที่ นับเป็นเรื่องที่ดีที่ชุมชนเป็นแหล่งต้นน้ำของการปลูกหม่อน เลี้ยงไหม และมีความสามารถผลิตเส้นไหมที่มีคุณภาพเองได้ 3.ด้านการพัฒนา ชุมชนมีหน่วยงานพัฒนาการอำเภอจัตุรัสในการเป็นศูนย์กลางประสานงานฝึกอบรม และมีร้านค้า กลุ่มโอทอป และบริษัทเอกชน ในการเป็นพื้นที่กระจายสินค้าได้ รวมถึงชุมชนยังมีภาคีเครือข่ายอีกมากมายที่จะช่วยในการพัฒนาทักษะอาชีพนี้

ในการส่งเสริมอาชีพผ้าทอท้องถิ่น กลุ่มเป้าหมายในโครงการฯ นี้ คือ ผู้ที่มีความพร้อมในการที่จะเข้าร่วมโครงการ ไม่ว่าจะเป็น แรงงานนอกระบบ ผู้ว่างงาน และผู้สูงอายุ จำนวน 50 คน เนื่องจากทักษะการทอผ้านี้เป็นสิ่งที่ชุมชนคุ้นเคยอยู่แล้ว เป็นอาชีพที่สามารถทำเสริมรายได้ ในขณะเดียวกันก็เป็นอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้มากพอที่จะเป็นอาชีพหลักของบางครอบครัวได้ 

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจัตุรัสและชุมชน จึงได้ร่วมพูดคุยและวางแผนร่วมกันว่าจะจัดการเรียนการสอนเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 การเรียนรู้เรื่องการมัดหมี่และมัดย้อมผ้า ที่ศูนย์เรียนรู้บ้านส้มป่อยและบ้านมะเกลือ และ กลุ่มที่ 2 การเรียนรู้เรื่องการทอผ้า ที่ศูนย์เรียนรู้บ้านส้มป่อย บ้านมะเกลือและบ้านหนองบัวบาน 

เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้ในทุกกระบวนการสิ่งทอ ตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบ อุปกรณ์ กระบวนการย้อม กระบวนการมัดย้อม และกระบวรการมัดหมี่ผ้า รวมถึงการให้ความรู้เรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ สร้างมาตรฐานผ้าทอชุมชน การตลาดทั้งออนไลน์ออฟไลน์ เพื่อต่อยอดให้ผ้าทอของชุมชนเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

ในระหว่างที่โครงการส่งเสริมอาชีพทอผ้าสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ กำลังดำเนินการไปอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่สังเกตเห็นได้ชัดเป็นการที่คนในชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฯ มากขึ้น เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์หลักของโครงการคือ การสร้างอาชีพให้กับชุมชน แต่ผลพลอยได้ที่ตามมานั้น เมื่อชุมชนมีอาชีพที่มั่นคงแล้ว ชุมชนก็จะสามารถสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมของตนเองต่อไปได้ นี่ถือเป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน โดยการมองให้เห็นถึงแก่นแท้ของชุมชนและทำให้คนได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ชุมชนตนเองมีอยู่แล้ว

เกี่ยวกับโครงการเบื้องต้น

โครงการส่งเสริมอาชีพทอผ้าสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

ชื่อหน่วยงาน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

จังหวัด

ชัยภูมิ

ปีโครงการ

2562

ติดต่อ

ผู้ประสานงาน: นางสาวพิมลพรรณ ชัยศรี
โทร: 084-5312388

เป้าประสงค์โครงการ

สร้างโอกาสที่เสมอภาคของแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสให้ได้รับการพัฒนายกระดับฝีมือแรงงานที่มีคุณภาพ และผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาลวดลายผ้าไหม พร้อมทั้งเป็นต้นแบบในการส่งเสริมอาชีพผู้ด้อยโอกาสของอำเภอจัตุรัส และก่อให้เกิดรายได้

เรื่องราวนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

กว่า 74 หน่วยงาน 42 จังหวัด กับ 1 เป้าหมายเพื่อสร้างชุมชนที่มีศักยภาพ ด้วยการพัฒนาทักษะอาชีพแก่แรงงานด้อยโอกาส