โครงการส่งเสริมอาชีพผลิตน้ำยาเอนกประสงค์ และยาหม่อง ในผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสตำบลมะเกลือใหม่