จากคนตัวเล็ก ๆ สู่การขับเคลื่อนชุมชนที่เข้มแข็ง : มัณฑนา พวงจันทร์

สหกรณ์การเกษตรพืชผักเกษตรอินทรีย์หนองสนิทจำกัด ภายใต้ โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเพิ่มคุณภาพและมาตรฐานผลผลิตทางการเกษตร โดย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท จังหวัดสุรินทร์