ฉวี แสงปาน : อยากรู้ อยากทำ เพื่อไปต่อยอดสร้างรายได้

โครงการพัฒนาและยกระดับการประกอบอาชีพทำอาหารขายหลังวิกฤตโควิด-19 ในชุมชนเมืองริมทางรถไฟมักกะสัน กรุงเทพมหานคร โดยสมาคมส่งเสริมพัฒนาความรู้เพื่อชุมชน