พิเชษฐ์ อะติถะ : แม้ร่างกายจะพิการ แต่ก็พร้อมเรียนรู้

โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ โดย วิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิค