ปราโมทย์ เวียงจอมทอง : โอกาสในวิกฤต สร้างตลาดแลกเปลี่ยนผลผลิตจากชุมชน

โครงการมูลนิธิช่วยเหลือเด็กชายแดนจังหวัดตาก