โอกาสแห่งความเสมอภาค

เราไม่อาจทำให้ทุกคนเท่าเทียมกันได้ แต่เรา…ให้โอกาสแห่งความเสมอภาคได้

โครงการพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2563