นันทพงศ์ แป้นเอียด : อยากมีอาชีพที่มั่นคง เพื่อให้พ่อแม่สุขสบาย

โครงการการพัฒนาเยาวชนบริบาลเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ: กรณีศึกษา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดย คณะพยาบาลศาสตร์ (ศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้สูงวัยคณะพยาบาศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์