เรื่องเล่าจากชุมชน

งานช่าง

พัฒนาช่าง สร้างรากฐานให้ชุมชน

สำรวจประเภทอาชีพ

สถานพินิจฯ สอนทักษะช่างแอร์ให้กับเยาวชนผู้ต้องโทษเพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับสู่ระบบอย่างภาคภูมิ