เรื่องเล่าจากชุมชน

อื่น ๆ

ทักษะอื่น ๆ จากชุมชนสู่อาชีพ

สำรวจประเภทอาชีพ

คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการเยาวชนบริบาล เพื่อสร้างอาชีพให้เยาวชนด้อยโอกาสในยุคสมัยแห่งสังคมผู้สูงอายุ

มหาวิทยาลัยเกษตร จังหวัดสกลนคร ผสมผสานเทคโนโลยีนวัตกรรมกับอัตลักษณ์ของชุมชน ยกระดับข้าวเหนียวอินทรีย์

‘กลุ่มลูกเหรียง’ เปลี่ยนโควิดให้เป็นโอกาส สร้างรายได้จากเอกลักษณ์ท้องถิ่นชายแดนใต้