เรื่องเล่าจากชุมชน

อื่น ๆ

ทักษะอื่น ๆ จากชุมชนสู่อาชีพ

สำรวจประเภทอาชีพ

เปลี่ยนแปลงเพื่อเติบโต ชุมชนสันป่าเหียงปรับตัวจากเกษตรกรรมสู่การท่องเที่ยว วิสาหกิจชุมชนตลาดนัดเกษตรอินทรีย์

คณะวิศวะกรรมศาสตร์ ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พัฒนาระบบเกษตรอัจฉริยะด้วย IoT สู่การปลูกกระเทียมอินทรีย์โฉมใหม่

สร้างงาน สร้างรายได้ ผ่านทักษะ e-commerce ในโครงการพัฒนาสมรรถนะเยาวชน โดยมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศฯ กรุงเทพ

ศูนย์ฝึกเยาวชนเขต 7 หยิบดนตรีสากลและศิลปะเข้ามาในหลักสูตร เพื่อฝึกทักษะอาชีพให้เยาวชนที่มีความสนใจเฉพาะ