เรื่องเล่าจากชุมชน

เกษตรกรรม

พัฒนาทักษะ เพิ่มมูลค่าให้ผลิตผลเกษตรกรไทย

สำรวจประเภทอาชีพ

ชมรมเพื่อเพื่อนผู้พิการตำบลแจ้ซ้อน จังหวัดลำปาง มุ่งพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการในชุมชน

ปรับตัว เปลี่ยนแปลง เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยววิถีชุมชนเชิงเกษตรไปกับกลุ่มวิสาหกิจบ้านมหาสอน จังหวัดลพบุรี

กลุ่มวิสาหกิจกลุ่มปลูกพืชผักฯ บ้านบ่อทอง ร่วมมือร่วมใจพัฒนาเทคนิคการผลิตพันธุกรรมพืชผัก สู่การสร้างรายได้ สร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยตนเอง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ส่งเสริมการเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นอินทรีย์ ฝ่าข้อจำกัดการประมง