เรื่องเล่าจากชุมชน

เกษตรกรรม

พัฒนาทักษะ เพิ่มมูลค่าให้ผลิตผลเกษตรกรไทย

สำรวจประเภทอาชีพ

โครงการฝึกทักษะการเลี้ยงไส้เดือนดิน ช่วยให้เกษตรกรแม่โจ้ ลดต้นทุนและสร้างรายได้เพิ่มจากปุ๋ยไส้เดือน

วิสาหกิจชุมชนจัดโครงการเพาะและแปรรูปเห็ดให้ชุมชนสารภี จังหวัดเชียงใหม่ สู้ภัยโควิด-19 อย่างยั่งยืน

โรงพยาบาลบ้านไผ่ จัดสอนการขายสินค้าออนไลน์ เพิ่มช่องทางขายสินค้าอินทรีย์ให้คนในชุมชนโคกสำราญ

บ้านหนองบัวแดงพัฒนานวัตกรรมปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ลดต้นทุนการผลิต ใส่ใจเกษตรกร ห่วงใยผู้บริโภค

ปราญชน์ชุมชนเขาวงส่งต่อองค์ความรู้เห็ดนางฟ้าและเห็ดระโงก ช่วยสร้างทักษะแรงงานที่ขาดโอกาส