เรื่องเล่าจากชุมชน

เกษตรกรรม

พัฒนาทักษะ เพิ่มมูลค่าให้ผลิตผลเกษตรกรไทย

สำรวจประเภทอาชีพ

อบต.หนองสนิทหยิบต้นทุนทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนมาช่วยสานต่อการยกระดับแรงงานสู่ผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ครบวงจร